Nye regler omkring udbringning af husdyrgødning

Økologiske bedrifter omfattes nu af kravet til nedfældning på sort jord. Dispensationen fra nedfældning for økologer gælder nu alene for græs fra 1. februar til 1. maj.

Forbud mod at udbringe fast gødning, ensilagesaft og handelsgødning fra 15. november til 1. februar.

Tidligere krav om, at fast gødning ikke måtte udbringes fra høst til 20. oktober, før vårsæd, er ophævet. Dette krav er blevet overflødigt, fordi den faste gødning skal nedbringes inden for 6 timer, og det nu ikke er tilladt at jordbehandle fra høst til 1. november på lerjord(JB nr. 5-11) og fra høst til 1. februar på sandjord(JB nr. 1-4).

Husdyrgødning, ensilagesaft og restvand må kun tilføres afgrøder med en kvælstofnorm eller en retningsgivende norm for fosfor og kalium. Eneste afvigelse herfra er gul sennep eller olieræddike forud for fabriksroer med kontrakt.

Dette betyder, at på sandjord, før forårssåede afgrøder, kun kan udbringes fast husdyrgødning efter 1. februar. Dog kan den faste husdyrgødning lovligt udbringes fra 20. oktober til 15. november efter efterafgrøder, der er nedvisnet eller nedharvet efter 20. oktober og som pløjes.

På lerjord kan den faste gødning lovligt udbringes og nedpløjes mellem 1. og 15. november og efter 1. februar, samt efter efterafgrøder som på sandjord.

Efterafgrøder har ingen norm og må derfor ikke tilføres husdyrgødning. Fodergræsmarker kan lovligt tilføres husdyrgødning før sidste slæt. Efter sidste slæt har græsset ingen kvælstofkvote og må derfor ikke gødes.

Der er indført forbud mod udbringning af husdyrgødning, afgasset vegetabilsk biomasse, ensilagesaft, restvand og handelsgødning på vandmættede, oversvømmede, frosne og snedækkede marker.

En jord betragtes som vandmættet, hvis der kan samle sig frit vand i revner og sprækker selv flere timer efter nedbør. En jord er oversvømmet, når den er dækket af blankt vand.

En jord er frossen, indtil den er optøet i hele pløjelagets dybde (mindst 15 cm). Overfladisk nattefrost betragtes ikke som frossen jord, hvis jorden optøs i løbet af dagen. En mark regnes for snedækket hvis 90 % eller mere af en mark er dækket af mindst 0,5 cm sne

Det hidtil gældende forbud mod udbringning af flydende husdyrgødning på skråninger med en hældning på mere end 6 grader ned mod vandløb, søer eller kystvande inden for en afstand af 20 m fra søens, vandløbets eller fjordens kant, er udvidet til at omfatte al husdyrgødning samt afgasset vegetabilsk biomasse og mineralsk gødning.

Forbuddet gælder ikke flydende husdyrgødning og afgasset vegetabilsk biomasse, der nedfældes parallelt med vandmiljøet samt flydende handelsgødning. Dette betyder at arealer med op til 12 graders hældning mod vandmiljø fortsat kan være harmoniareal.